OPOMBA! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Če ne spremenite nastavitve brskalnika, se strinjate z njo in s pravilnikom o zasebnosti na tej povezavi. Preberite več o Pravilniku o zasebnosti

Razumem

Splošni pogoji in obrazec standardnih informacij

Splošni pogoji

Splošni pogoji za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Turistična Agencija Skok šport (v nadaljevanju Skok šport) in potnik, ki se je prijavil za turistični aranžma v organizaciji Skok športa.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Skok šport prodaja izključno lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.skok-sport.si. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji. Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji. V vseh cenah iz ponudbe turistične agencije Skok šport je že vključen davek na dodano vrednost.

 1. PRIJAVA

Potnik preko telefona, elektronske pošte ali v poslovalnici Skok športa odda povpraševanje za določen program. Povpraševanje še ne pomeni prijave za program. Postopek prijave se prične, ko Skok šport potniku preko elektronske pošte ali osebno v poslovalnici izda ponudbo, ki vsebuje točne podatke o določenem programu, ali se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik ob prijavi označi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Skok šport. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke pravilno, pomemben je tudi pravilen vrstni red priimek in ime ter predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije v kolikor je to določeno v programu. Imena in priimki prijavljenih potnikov morajo biti identični kot na dokumentih s katerim bodo potovali.

Pogodba velja za sklenjeno z dnem, ko potnik prijavo za program potrdi preko elektronske pošte ali osebno podpiše v poslovalnici Skok športa. Skok šport po prijavi napravi rezervacijo in jo nato potniku potrdi.

Prejem zneska plačila po ponudbi na TR. in/ali posredovanje potrdila o plačilu e-naslov, šteje kot potnikov sprejem ponudbe. V primeru povišanje cene bo organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom potovanja potrošnike obvestil tem. V primeru znižanja cen pa je potrošnik upravičen do spremenjene znižane cene. Potnik lahko brez plačila dodatnih stroškov z obvestilom vsaj 7 dni pred začetkom storitve paketa prenese paket na drugo osebo.

 1. PLAČILO

Skok šport lahko za svoje storitve zaračunava naročniku akontacijo, v kolikor je to določeno v pogodbi, vendar ne več kot 50 % cene aranžmaja. Preostanek je potrebno poravnati najkasneje 14 dni pred odhodom, oziroma do datuma določenega v programu/pogodbi.

 

 1. CENE

Cene turističnega aranžmaja so določene v programu, ter veljajo od dneva objave programa. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do 20 (dvajset) dni pred začetkom programa. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe. V tem primeru mora organizator potovanja potniku vrniti vplačani znesek.

 1. ODPOVEDI ALI SPREMEMBE PROGRAMA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je osebno prijavil za potovanje ali preko elektronske pošte. V tem primeru ima Skok šport pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

 • do 30 dni pred odhodom brez stroškov odpovedi
 • od 30 do 23 dni pred odhodom, 10% cene aranžmaja,
 • od 22 do 15 dni pred odhodom, 25% cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
 • od 7 do 2 dni pred odhodom, 75 % cene aranžmaja,
 • odpoved zadnji dan pred odhodom, 100% cene aranžmaja,

Potnik ima pravico do odpovedi s povračilom celotnih stroškov ne glede na čas odpovedi v primeru resnih zdravstvenih težav, zaradi katerih se potovanja/programa ne more udeležiti, vendar mora organizatorju predložiti uradno zdravniško potrdilo.

Potnik ima pravico do odpovedi s povračilom celotnih stroškov, v kolikor bi v kraju potovanja nastale resne varnostne težave, zaradi katerih ustrezno ministrstvo odsvetuje potovanje v ta kraj.

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le če: 1. organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če 2. se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje: - 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni; - sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni; - 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Z izjemo spremembe cene v skladu s 57.d členom tega zakona organizator potovanja pred začetkom turističnega paketa ne sme enostransko spremeniti pogodbenih pogojev, razen če: - si je to pravico pridržal s pogodbo; - je sprememba zanemarljiva; in - organizator potovanja obvesti potrošnika o spremembi na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev iz 1. točke prvega odstavka 57.b člena tega zakona, da ne more zagotoviti posebnih zahtev potrošnika v skladu s 1. točko četrtega odstavka 57.č člena tega zakona, ali v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena tega zakona predlaga povišanje cene za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Če potrošnik v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja. Če potrošnik v skladu z drugim odstavkom tega člena odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa plačila. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe enajstega in dvanajstega odstavka 57.e člena in b57.f člena tega zakona. Organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov obvesti potrošnika o: - predlaganih spremembah iz drugega odstavka tega člena in, kadar je ustrezno, o njihovem vplivu na ceno turističnega paketa; - razumnem roku, v katerem lahko potrošnik obvesti organizatorja potovanja o odločitvi na podlagi drugega odstavka tega člena, in o posledicah, če na predlagano spremembo ne odgovori v tem roku; in - ponujenem nadomestnem turističnem paketu in njegovi ceni, kadar je to primerno. Če potrošnik v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega

 1. POTNI DOKUMENTI

Veljavne potne listine so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali ne more odpotovati. V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.

 1. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan poskrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom države, v katero potuje. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevati potovanje, gredo vsi stroški v njegovo breme.

 1. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno delovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja za povzročeno škodo.

 1. REKLAMACIJE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora neustrezno storitev najprej reklamirati pri predstavniku organizatorja (vodniku), ki bo reklamacijo obravnaval in reševal na kraju samem ali obvestiti poslovalnico Skok športa v Sloveniji.

Organizator potovanja lahko s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti.

Potnik ima pravico do znižanja stroškov ali povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev kadar storitve s strani izvajalca programa niso izvedene ali so neustrezno izvedene in to znatno vpliva na izvedbo programa v skladu s pogodbo, razen v primeru, kadar ima Skok šport pravico do spremembe programa.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Skok šport ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 1. OBVESTILO PRED ODHODOM

Potnik bo pred odhodom prejel obvestilo, ki bo vsebovalo morebitne dodatne informacije in podrobnosti vezane za na program. Če obvestila zaradi nepopolnih ali nepravilnih podatkov v tem roku potnik ne prejme, se je dolžan oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je osebno prijavil, po telefonu ali elektronski pošti, sicer bo Skok šport domneval, da je obvestilo prejel. Stroške, ki nastanejo zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosi potnik.

 1. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. Razdelitev sob/apartmajev je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja. Skok šport nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah potniku ni dolžan postreči z večerjo. Potnik mora upoštevati, da rezervirana oskrba velja samo v času njegovega bivanja na destinaciji. Na primer: če odpotuje nazaj domov zjutraj, mu kljub polpenzionu ali polnem penzionu odpade pravica do povračila kosila. Če ni v programu drugače navedeno je vselitev v sobe povsod po svetu praviloma možna po 14. uri, v apartmaje po 16. uri, pozne prihode je potrebno najaviti recepciji izbranega objekta. Zadnji dan pa je sobo/apartma potrebno zapustiti do 10. ure. Ure vselitev in izselitev veljajo ne glede na čas prihoda in odhoda potnika. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve. Skok šport ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu.

 1. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v programih Agencije Skok šport, so nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije Skok športa, zato Skok šport za njih ne odgovarja.

 1. UPORABA PODATKOV

Skok šport vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 1. KONČNA DOLOČILA

Potnik ima pravico reklamirati storitve pri organizatorju potovanja. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani

SKOK ŠPORT d.o.o., na območju RS, ne priznava nobenega drugega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora (ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov), razen SRPS – evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je potrošnikom na voljo na spodnji povezavi: Reševanje potrošniških sporov : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Organizator paketnega oz. povezanega potovanja (SKOK ŠPORT d.o.o.) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje organizator v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Več informacij o ključnih pravicah iz zakona, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513 .

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

 • Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 • Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
 • Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 • Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
 • Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
 • Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode. – - Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 • Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
 • Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
 • Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 • Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
 • Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov.

SKOK ŠPORT d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri Zavarovalnici Triglav. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav podjetja SKOK ŠPORT d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Ljubljana; telefonska številka asistenčno storitvenega centra: 080 28 64.)