OPOMBA! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Če ne spremenite nastavitve brskalnika, se strinjate z njo in s pravilnikom o zasebnosti na tej povezavi. Preberite več o Pravilniku o zasebnosti

Razumem

Splošni pogoji

Splošni pogoji za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Turistična Agencija Skok šport (v nadaljevanju Skok šport) in potnik, ki se je prijavil za turistični aranžma v organizaciji Skok športa.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Skok šport prodaja izključno lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.skok-sport.si. Šteje se, da je potnik seznanjen z določili Splošnih pogojev, ko je preko telefona, elektronske pošte ali osebno v poslovalnici Skok športa naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji. Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji. V vseh cenah iz ponudbe turistične agencije Skok šport je že vključen davek na dodano vrednost.

 1. PRIJAVA

Potnik preko telefona, elektronske pošte ali v poslovalnici Skok športa odda povpraševanje za določen program. Povpraševanje še ne pomeni prijave za program. Postopek prijave se prične, ko Skok šport potniku preko elektronske pošte ali osebno v poslovalnici izda ponudbo, ki vsebuje točne podatke o določenem programu, ali se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik ob prijavi označi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Skok šport. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke pravilno, pomemben je tudi pravilen vrstni red priimek in ime ter predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije v kolikor je to določeno v programu. Imena in priimki prijavljenih potnikov morajo biti identični kot na dokumentih s katerim bodo potovali.

Pogodba velja za sklenjeno z dnem, ko potnik prijavo za program potrdi preko elektronske pošte ali osebno podpiše v poslovalnici Skok športa. Skok šport po prijavi napravi rezervacijo in jo nato potniku potrdi.

Prejem zneska plačila po ponudbi na TR. in/ali posredovanje potrdila o plačilu e-naslov, šteje kot potnikov sprejem ponudbe. V primeru, da prejme plačilo, v danem trenutku pa ni več prostih mest ali se je cena spremenila, se prejeti znesek, po navodilih plačnika vrne v čim krajšem možnem času, v kolikor plačnik ne izbere alternativne ponudbe. V primeru, da potnik v postopku prijave ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Potnik lahko brez plačila dodatnih stroškov z obvestilom v razumnem roku prenese paket na drugo osebo.

 1. PLAČILO

Skok šport lahko za svoje storitve zaračunava naročniku akontacijo, v kolikor je to določeno v pogodbi, vendar ne več kot 50 % cene aranžmaja. Preostanek je potrebno poravnati najkasneje 14 dni pred odhodom, oziroma do datuma določenega v programu/pogodbi.

 1. CENE

Cene turističnega aranžmaja so določene v programu, ter veljajo od dneva objave programa. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do 20 (dvajset) dni pred začetkom programa. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe. V tem primeru mora organizator potovanja potniku vrniti vplačani znesek.

 1. ODPOVEDI ALI SPREMEMBE PROGRAMA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je osebno prijavil za potovanje ali preko elektronske pošte. V tem primeru ima Skok šport pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

 • do 30 dni pred odhodom brez stroškov odpovedi
 • od 30 do 23 dni pred odhodom, 10% cene aranžmaja,
 • od 22 do 15 dni pred odhodom, 25% cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
 • od 7 do 2 dni pred odhodom, 75 % cene aranžmaja,
 • odpoved zadnji dan pred odhodom, 100% cene aranžmaja,

Potnik ima pravico do odpovedi s povračilom celotnih stroškov ne glede na čas odpovedi v primeru resnih zdravstvenih težav, zaradi katerih se potovanja/programa ne more udeležiti, vendar mora organizatorju predložiti uradno zdravniško potrdilo.

Potnik ima pravico do odpovedi s povračilom celotnih stroškov, v kolikor bi v kraju potovanja nastale resne varnostne težave, zaradi katerih ustrezno ministrstvo odsvetuje potovanje v ta kraj.

Agencija Skok šport si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje/program najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za zanj ne prijavi potrebno število potnikov določeno v posamezni ponudbi/programu. Prav tako si Skok šport pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvedbo programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za Skok šport pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi mogel izvesti ali zanj sprejeti rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje. V primeru, da Skok šport zaradi navedenih okoliščin /dejstev odpove potovanje/program, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja.

Skok šport si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki), na katere Skok šport ne more vplivati. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu Skok šport potnika nemudoma obvesti. Skok šport ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Skok šport namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 1. POTNI DOKUMENTI

Veljavne potne listine so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali ne more odpotovati. V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.

 1. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan poskrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom države, v katero potuje. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevati potovanje, gredo vsi stroški v njegovo breme.

 1. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno delovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja za povzročeno škodo.

 1. REKLAMACIJE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora neustrezno storitev najprej reklamirati pri predstavniku organizatorja (vodniku), ki bo reklamacijo obravnaval in reševal na kraju samem ali obvestiti poslovalnico Skok športa v Sloveniji. Potnik mora vložiti pisno reklamacijo v roku 30 (trideset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Agencija Skok šport ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Višina odškodninskega zahtevka je omejena z višino vplačanega zneska. Potnik ima pravico do znižanja stroškov ali povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev kadar storitve s strani izvajalca programa niso izvedene ali so neustrezno izvedene in to znatno vpliva na izvedbo programa v skladu s pogodbo, razen v primeru, kadar ima Skok šport pravico do spremembe programa.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Skok šport ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 1. OBVESTILO PRED ODHODOM

Potnik bo najkasneje 5 dni pred odhodom prejel obvestilo, ki bo vsebovalo morebitne dodatne informacije in podrobnosti vezane za na program. Če obvestila zaradi nepopolnih ali nepravilnih podatkov v tem roku potnik ne prejme, se je dolžan oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je osebno prijavil, po telefonu ali elektronski pošti, sicer bo Skok šport domneval, da je obvestilo prejel. Stroške, ki nastanejo zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosi potnik.

 1. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. Razdelitev sob/apartmajev je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja. Skok šport nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah potniku ni dolžan postreči z večerjo. Potnik mora upoštevati, da rezervirana oskrba velja samo v času njegovega bivanja na destinaciji. Na primer: če odpotuje nazaj domov zjutraj, mu kljub polpenzionu ali polnem penzionu odpade pravica do povračila kosila. Če ni v programu drugače navedeno je vselitev v sobe povsod po svetu praviloma možna po 14. uri, v apartmaje po 16. uri, pozne prihode je potrebno najaviti recepciji izbranega objekta. Zadnji dan pa je sobo/apartma potrebno zapustiti do 10. ure. Ure vselitev in izselitev veljajo ne glede na čas prihoda in odhoda potnika. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve. Skok šport ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu.

 1. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v programih Agencije Skok šport, so nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije Skok športa, zato Skok šport za njih ne odgovarja.

 1. UPORABA PODATKOV

Skok šport vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 1. KONČNA DOLOČILA

Potnik ima pravico reklamirati storitve pri organizatorju potovanja. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani